DO WYGRANIA CIEPŁA BLUZA ILPIU (WYNIKI)

KONKURS NA INSTAGRAMIE
(@guess_what.pl)

AKTUALIZACJA – WYNIKI !
KONKURS WYGRAŁA: @ZACIAA
Filmik dostępny na naszym profilu na Facebooku i Instagramie.

Gratulujemy !

REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest portal internetowy Guess What (www.guesswhat.pl).
2. Konkurs organizowany jest tylko na terenie Polski.
3. Nagrody w konkursie sponsoruje Organizator Konkursu.
5. Konkurs odbywa się w terminie: od 08.01.2017 do 11.01.2017 do godz. 20:00
6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.
7. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu określającego zasady zabawy.
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, administrowany przez serwis Instagram. Wszelkie pytania, komentarze, skargi oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Instagram jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z uczestników.

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która:
a. w terminie Konkursu na swoim profilu na Instagramie udostępni zdjęcie z artykułu konkuroswego
b. posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Instagram
c. udostępni wyżej wymienione zdjęcie na swoim profilu na Instagramie i oznaczy #guesswhatilpiu oraz @guess_what.pl
2. Każdy Uczestnik Konkursu może udostępnić tylko jedno zdjęcie konkursowe.
3. Organizator nie wyklucza żadnej grupy z możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
4. Uczestnicy Konkursu proszeni są o ustawienie profili w widoku publicznym, w przeciwnym razie ich zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
5. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny dokonanych zgłoszeń uczestników i ich ewentualnego odrzucenia.
7. Ogłoszenie zwycięzców stanowiące publikację wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Guess What oraz na profilu Guess What na Facebooku.
8. Osoba, która wygrała Konkurs otrzyma wiadomość prywatną na Instagramie.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi: 11.01.2017
10. Zwycięzca ma 3 dni od daty ogłoszenia wyników na odesłanie odpowiedzi z adresem doręczenia nagrody do Organizatora. W przeciwnym wypadku Organizator dokona ponownego wyboru zwycięzcy Konkursu z nadesłanych Prac konkursowych.
11. Nagroda zostanie doręczona do zwycięzcy Pocztą Polską.
12. Nagrodą w Konkursie jest wełniana i ciepła bluza marki IL-PIU w kolorze szarości i rozmiarze one size.
13. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości wymiany nagrody.
14. Udostępnienie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika na udział w Konkursie.

III. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane tylko w celu:
a. realizacji Konkursu,
b. wyłonienia zwycięzców Konkursu,
c. wysyłania wiadomości do uczestników związanych z Konkursem.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.
3. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Guess What i w notatkach na profilu Facebook Organizatora.
3. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powodzenia !
Team Guess What